گچ ریخته گری : مناسب ریخته کاری انواع فلزات تا 1200 درجه سانتیگراد